(ท้องถิ่น 2562 : #เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | หนังสือ รับรอง เงินเดือน กรม ส่งเสริม การเกษตร

(ท้องถิ่น 2562 : #เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร
ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 9,440 บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร
ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 10,880 บาท
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร
ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
หรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เงินเดือนที่จะได้รับ 11,510 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบอ้างอิงปี 2562
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช การขยายพันธุ์
พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
การจัดการดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น
ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การทำเกษตรอินทรีย์
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
https://bit.ly/3zzCVu9
แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ตรวจสอบ รับรอง
ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2 ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3 ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
การพัฒนา ที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ำ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
และเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
1.4 ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจำถิ่น
การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์
พันธ์พืชหายาก
1.5 ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและ
วัสดุการเกษตรและช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 สาธิต แนะนำ ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร
ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติ
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้
มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

(ท้องถิ่น 2562 : #เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

อาชีพพารวย รายได้หลักหมื่นไม่ลงทุนสักบาท ​|สร้างรายได้จากที่บ้าน


รายได้ รายได้จากบ้าน ทำเงินจากบ้าน
คลิปนี้พาเพื่อนๆ มาสร้างรายได้จากที่บ้านกันค่ะ โดยการทำ dropship คือการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับร้านทั่วไป
กลุ่มทางเฟสบุ๊คต่างๆ ที่มีคนมารับตัวแทนกันเยอะ ต้องตรวจสอบ และดูให้ดีๆ นะคะ
https://www.facebook.com/groups/2045895478768073/
https://www.facebook.com/groups/425365117662862/

อาชีพพารวย รายได้หลักหมื่นไม่ลงทุนสักบาท ​|สร้างรายได้จากที่บ้าน

เรื่อง ด้วงแรดมะพร้าวฯ (9.05 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร


เรื่อง ด้วงแรดมะพร้าวฯ (9.05 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture Standard


มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture Standard

Excel: Salary Slip การสร้างสลิปเงินเดือน


how to make salary slip in excel: pay slip
การสร้างตารางข้อมูลเงินเดือน
การจัดการข้อมูลเงินเดือน
การใช้สูตรคำนวณร่วมกับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์สำหรับสลิปเงินเดือน
เป็น วิธีการ ทำ สลิป เงินเดือน แบบง่ายๆ ด้วย excel 2007 2010 2013
การใช้ฟังก์ชั่นสำหรับสร้างสลิปเงินเดือน
^_^ รบกวนกดติดตามด้วยนะค่ะ ^_^
PJ Excel Channel
เว็บแนะนำ การใช้งาน excel https://sites.google.com/site/excel2workshop/
สร้าง ใบเสนอราคา ด้วย Excel https://youtu.be/yoHWeJ4evOU

Excel: Salary Slip การสร้างสลิปเงินเดือน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận